Reference

2022 - Ústecký kraj

Průzkum skladby jízdních dokladů ve vlacích Regiojet a.s.

Průzkum skladby jízdních dokladů ve vlacích Regiojet a.s. na lince R23 v relaci Ústí nad Labem - Mělník ; kompletní anketní dopravně-sociologické průzkumy, 100% skladby cestujících na všech vypravených vlacích v průběhu 11 po sobě jdoucích dnů
2021 - TSK hl.m.Prahy, a.s.

Dopravní chování v Praze a Středočeském kraji

Průzkum dopravního chování 2 000 obyvatel Prahy a Středočeského kraje. Podrobné vyhodnocení dělby přepravní práce a dalších ukazatelů. Prezentace výsledků zástupcům zadavatele i Magistrátu hlavního města Prahy.
2021 - České dráhy, a.s.

Průzkum skladby jízdních dokladů

Průzkum skladby jízdních dokladů - dálková doprava Praha Ostrava. Místa sčítání: https://mapy.cz/s/fajalajane
2021 - Magistrát města Opavy

Dopravní průzkumy „Mikrosimulace ulice Těšínská v Opavě“

Provedli jsme směrový dopravní průzkum na 14 profilech na území města Opavy. Výsledkem je matice přepravních vztahů a stanovení tranzitu ulicí Těšínská. Dále jsme provedli sedmidenní kontinuální sčítání intenzit pomocí ASD.
2021 - ROPID, IDSK

Průzkum počtu osob v autobusové dopravě

Sčítání počtu nastupujících a vystupujících osob na území Prahy a Středočeského kraje.
2021 - GoodVision

Sběr dat o pohybu pěších v okolí metra Florenc

Zajištění sběru dat pro analýzu pěších proudů v okolí metra Florenc po dobu 4 dnů.
2021 - AFRY CZ s.r.o.

Dopravní průzkumy pro studii proveditelnosti „I/15 Vranov nad Topľou – Stročín“

Realizovali jsme směrový dopravní průzkum v okolí města Stropkov. Výsledkem byla matice přepravních vztahů a podíl tranzitní dopravy pře město. Dále jsme provedli sčítání intenzit na 17 křižovatkách a také týdenní sčítání intenzit pomocí ASD na 11 profilech.
2021 - US Plan s.r.o.

Průzkum intenzit automobilové dopravy - Česká Lípa

Sčítání intenzit automobilové dopravy proběhlo na třech křižovatkách v místě plánované výstavby administrativní budovy v České Lípě. Výsledkem bylo podrobné tabelární vyhodnocení a zátěžové diagramy pro jednotlivé křižovatkové pohyby (křižovatkové grafikony).
2020 - Magistrát města Olomouc

Plán dopravní obslužnosti města Olomouc

Plán dopravní obslužnosti vychází ze zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
2020 - Městská část Praha - Suchdol

Dopravní průzkumy tranzitních vztahů a křižovatkových pohybů, Praha - Suchdol

Hlavním cílem projektu bylo stanovení podílu tranzitní dopravy přes MČ Praha-Suchdol. Průzkumy zahrnovali také zjištění intenzit a denních variací dopravy na pěti vybraných křižovatkách.
2020 - město Třebíč

Plán dopravní obslužnosti města Třebíč

Plán dopravní obslužnosti vychází ze zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
2020 - ROPID

Zjištění počtu cestujících na vybraných zastávkách PID

Sčítání cestujících na vybraných zastávkách obsluhovaných Pražskou integrovanou dopravou.
2020 - Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

Posouzení napojení Novostavby prodejny Lidl v Děčíně

Dopravní průzkumy v území, stanovení dopravní zátěže, posouzení napojení navrhovaného obchodního objektu společnosti Lidl Česká republika v.o.s.
2020 - Mesto Trnava

Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - dopravné prieskumy

Cieľom dopravných prieskumov je zistenie podrobných informácií o dopravnom správaní obyvateľov, o intenzitách automobilovej dopravy, o počtoch prepravených osôb v hromadnej doprave a ďalších dôležitých údajoch.
2019 - Letiště Praha, a.s.

Komplexní dopravní průzkum ve veřejné části Letiště Praha/Ruzyně 2019

Komplexní dopravní průzkum byl v roce 2019 realizován pro zjištění aktuálního stavu dopravy v areálu Letiště Praha/Ruzyně a pro porovnání s výsledky předchozích průzkumů. Průzkum zahrnoval všechny druhy dopravy ve veřejné části letiště, včetně dopravy v klidu (parkování).
2019 - TSK hl.m.Prahy, a.s.

Průzkum dopravy generované veřejnými sportovními zařízeními

Předmětem zakázky je zjištění přepravní charakteristiky tří veřejných sportovních zařízení (dále jen objektů) umístěných na území hl. m. Prahy. Obsahem průzkumu je také pasportizace dopravy v klidu v okolí zkoumaných objektů ve vazbě na jejich provoz a pasportizace základních parametrů jejich stavebního a provozního uspořádání.
2019 - Trnavský samosprávny kraj

Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja - dopravné prieskumy

Cieľom dopravných prieskumov je zistenie podrobných informácií o dopravnom správaní obyvateľov, o intenzitách automobilovej dopravy, o počtoch prepravených osôb v hromadnej doprave a ďalších dôležitých údajoch.
2019 - AF-CITYPLAN s.r.o.

I/11 Žamberk, dopravně inženýrské posouzení - dopravní průzkumy

Předmětem díla je zpracování dopravních průzkumů pro účely zpracování dopravního modelu a posouzení potřebnosti jižního obchvatu města Žamberka. Výstupem jsou intenzity vozidel v křižovatkách a rozdělení na tranzitní a zdrojovou/cílovou dopravu přes město a matice tranzitních vztahů mezi jednotlivými profily včetně rozdělení skladby dopravy dle TP 189.
2019 - BOOS plan, a.s., Brno

Průzkum automobilové dopravy na křižovatce Obvodová – vjezd ke garážím, Rezidence Čápka Kroměříž

Zjištění intenzit a denních variací automobilové dopravy na zadané křižovatce na všech ramenech s rozlišením směrů jízdy a skladby vozidel.
2019 - Banskobystrický samosprávny kraj

Dopravný prieskum verejnej osobnej autobusovej dopravy v Banskobystrickom kraji

Předmětem zakázky bylo provedení a zpracování dopravního průzkumu veřejné osobní dopravy v Banskobystrickém kraji. Získání podkladů o počtech přepravených osob (nástup, výstup, počet cestujících ve vozidle) na vybraných autobusových spojích dle specifikace zadavatele. Získání záznamu tras vozidel, ve kterých probíhal dopravní průzkum.
2019 - Mesto Nitra

Plán udržateľnej mobility mesta Nitra - dopravné prieskumy

Cieľom dopravných prieskumov je zistenie podrobných informácií o dopravnom správaní obyvateľov, o intenzitách automobilovej dopravy, o počtoch prepravených osôb v hromadnej doprave a ďalších dôležitých údajoch.
2019 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Průzkum dopravy generované bytovou zástavbou

Hlavní součástí řešení bylo zmapování všech druhů vyvolané dopravy. Na hranici areálu byla sledována doprava pěší, cyklistická a automobilová. Objem automobilové dopravy byl zjištěn přímým sčítáním počtu vozidel a jejich obsazenosti na hraničních profilech. Součástí průzkumů bylo také dotazníkové šetření zjišťující zdroje, cíle a účely cest a také průzkum se záznamem RZ vozidel. Průzkumem byly zachyceny všechny osoby, které v průzkumovém dnu překročili hranice sledovaného areálu. Výsledkem průzkumu je počet osob, které v daném období překročí hranice areálu a jejich rozdělení na pěší, automobilovou a cyklistickou dopravu.
2019 - Trenčiansky samosprávny kraj

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja - dopravné prieskumy

Cieľom dopravných prieskumov je zistenie podrobných informácií o dopravnom správaní obyvateľov, o intenzitách automobilovej dopravy, o počtoch prepravených osôb v hromadnej doprave a ďalších dôležitých údajoch.
2019 - Městská část Praha 10

Zjištění intenzit a podílu tranzitní dopravy na dvou zadaných profilech – Bohdalec

Průzkumem byl zjištěn počet vozidel v jednom směru jízdy na dvou zadaných profilech. Zároveň byl proveden záznam RZ vozidel a zaznamenán čas průjezdu profilem. Na základě spárování zaznamenaných RZ byl stanoven podíl tranzitní dopravy mezi sledovanými profily.
2019 - Národná diaľničná spoločnosť a.s. , Bratislava

Rýchlostná cesta R8 Nitra – križovatka R2, štúdie realizovateľnosti, dopravné prieskumy

Cieľom dopravných prieskumov je zistenie intenzít automobilovej dopravy a zistenie základných smerových charakteristík automobilovej dopravy.
2018 - Letiště Praha, a. s.

Studie řešení hromadné dopravy na LKPR Praha/Ruzyně

Studie odpovídá na otázky systému hromadné dopravy na a z letiště Praha/Ruzyně ve vztahu k centru Prahy z analytického, rozvojového a legislativního pohledu.
2018 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Průzkum automobilové dopravy na 29 křižovatkách a 2 profilech „Akce PO 518-520“

Cílem dopravního průzkumu bylo zjištění intenzit a denních variací automobilové dopravy na všech ramenech zadaných křižovatek a na zadaných profilech s rozlišením směrů jízdy a skladby vozidel.
2018 - Zlínský kraj

Studie porovnání dopravní obslužnosti pro alternativní umístění Krajské nemocnice Zlín

Cílem je zpracovat kompletní studii pro porovnání dopravní obslužnosti tří alternativních lokalit v okrese Zlín pro umístění nové krajské nemocnice.
2018 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Průzkum automobilové dopravy na 30 křižovatkách v Praze

Cílem dopravního průzkumu bylo zjištění intenzit a denních variací automobilové dopravy na všech ramenech zadaných křižovatek s rozlišením směrů jízdy a skladby vozidel.
2018 - AF-CITYPLAN s.r.o.

Průzkum pohybů pěších v lokalitě Masarykova nádraží okolí

Průzkum pohybu pěších byl zpracován v rozsahu, který dostatečně mapuje pohyby pěších (směrovost) na reprezentativním vzorku osob. Jde zejména o osoby, které z Masarykovo nádraží odjíždějí, a u nich jsou rozlišovány různé směry příchodu a odchodu na nádraží. Obdobně jsou zachyceny osoby s cílem nebo zdrojem cesty na Masarykově nádraží a přímo napojených objektech, osoby procházející skrz Masarykovo nádraží a osoby, mířící z oblasti hlavního nádraží a Opletalovy ulice do oblasti Florence, resp. ulice Na Florenci.
2018 - TSK hl.m.Prahy, a.s.

Průzkum dopravy vyvolané provozem logistického parku v Horních Počernicích

Hlavní součástí řešení bylo zmapování vyvolané automobilové dopravy. Objem automobilové dopravy byl zjištěn přímým sčítáním počtu vozidel a jejich obsazenosti na vstupních a výstupních profilech. Dále byl sčítán počet vozidel na 5 křižovatkách a u dopravy veřejné obraty cestujících na zastávkách autobusové dopravy. Na hranici areálu byla sledována také doprava pěší, cyklistická a hromadná. Součástí průzkumů bylo také dotazníkové šetření zjišťující zdroje, cíle a účely cest a také směrový průzkum se záznamem RZ vozidel.
2018 - Letiště Praha, a. s.

Kapacitní posouzení křižovatek v areálu Letiště Praha

Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu leteckých cestujících v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém výhledu a neexistenci napojení letiště kapacitní kolejovou dopravou, budou na vjezdových profilech areálu letiště (ulice Aviatická a K Letišti) intenzity automobilové dopravy narůstat. Nárůst dopravy se samozřejmě promítne na celou komunikační síť uvnitř areálu letiště. Kritickými místy komunikační sítě z pohledu kapacity jsou křižovatky. Výsledky této studie ukazují, které křižovatky mají nejmenší kapacitní rezervy a kde je nutné neprodleně hledat řešení, aby byla zajištěna kvalitní dopravní obsluha letiště.
2017 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Směrový průzkum automobilové dopravy na severojižní magistrále v Praze

Náplň zakázky je směrový průzkum, jehož hlavním cílem je zjistit údaje o jízdách vozidel automobilové dopravy používajících tzv. severojižní magistrálu v úseku Národní muzeum – Nuselský most.
2017 - CEDOP

Dopravní průzkum v dálkové dopravě v relaci Praha - Drážďany

Dopravní průzkumy zaměřené na počty cestujících v autobusové a železniční dopravě na trase Praha – Drážďany.
2017 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Komplexní dopravní průzkum Nemocnice Motol

Komplexní dopravní průzkum celého areálu Nemocnice. Předmětem průzkumů je zjištění objemu přepravních nároků, dělby přepravní práce a zdrojů a cílů cest v osobní dopravě při dopravní obsluze nemocnice.
2017 - České dráhy, a.s.

Průzkum skladby jízdních dokladů

Průzkum skladby jízdních dokladů
2017 - České dráhy, a.s.

Průzkum skladby jízdních dokladů

Průzkum skladby jízdních dokladů
2017 - SATRA, spol. s r.o.

Průzkum automobilové dopravy, Praha, Pelc - Tyrolka

Průzkum intenzit automobilové dopravy na výjezdu z tunelu Blanka a na přilehlých komunikacích. Záznam plynulosti provozu a tvorby kongescí v průběhu dne.
2017 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.

Směrové průzkumy nákladní automobilové dopravy v Praze a okolí

V rámci zakázky byla provedena syntéza výsledků Směrového průzkumu NAD realizovaného v roce 2017 a výsledků získaných z databáze údajů mýtného systému. Celkové výsledky ukazují nejen intenzity dopravy ale zejména podíl jednotlivých kategorií nákladních automobilů a rozdělení na tranzitní a zdrojovou dopravu.
2017 - Město Třeboň

Komplexní dopravní průzkum města Třeboň

Komplexní dopravní průzkum na celém území města Třeboň zahrnující automobilovou, pěší a cyklistickou dopravu. Výsledkem je podrobné vyhodnocení zjištěných intenzit automobilové pěší i cyklistické dopravy analýza parkování a porovnání s výsledky předchozích průzkumů.
2017 - VERANO REAL k.s.

Průzkum automobilové dopravy na křižovatce ulic V Mokřinách × Na Lysinách v Praze 4

Průzkum automobilové dopravy na křižovatce ulic V Mokřinách × Na Lysinách v Praze 4
2017 - MČ Praha 6

Dopravně inženýrské podklady pro Akustické posouzení stavby – propojení ul. Mládeže

Dopravně inženýrské podklady pro Akustické posouzení stavby – propojení ul. Mládeže
2016 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Výběrové šetření charakteristik dopravního chování obyvatel Středočeského kraje

Výběrové šetření charakteristik dopravního chování obyvatel zájmové oblasti hl. m. Prahy (Středočeský kraj)
2016 - GET s.r.o., Praha

Stanovení dobývacího prostoru Černá Hať - Dopravní studie

Stanovení dobývacího prostoru Černá Hať - Dopravní studie
2016 - Ústecký kraj

Přepravní průzkum frekvence cestujících na vybraných autobusových linkách MHD Most a Livínov

Přepravní průzkum frekvence cestujících na vybraných autobusových linkách MHD Most a Livínov
2016 - Město Janské Lázně

Chodníky v Janských Lázních podél komunikace III/2961 – etapa I. - Audit bezpečnosti pozemních komunikací

Chodníky v Janských Lázních podél komunikace III/2961 – etapa I. - Audit bezpečnosti pozemních komunikací
2016 - Město Liběchov

Průzkum automobilové dopravy na křižovatce I/9 a II/261 ve městě Liběchov

Průzkum automobilové dopravy na křižovatce I/9 a II/261 ve městě Liběchov
2016 - Město Olomouc

Parkování na Svatém Kopečku u Olomouce - investiční záměr

Parkování na Svatém Kopečku u Olomouce - investiční záměr
2016 - Město Přerov

Návrh parkovací politiky v lokalitě ohraničené ulicemi Želatovská, Dvořákova a Kabelíkova

Návrh parkovací politiky v lokalitě ohraničené ulicemi Želatovská, Dvořákova a Kabelíkova
2016 - Město Přerov

Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerov (studie a investiční záměr)

Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerov (studie a investiční záměr)
2016 - Městská část Praha 6

Průzkum intenzit automobilové dopravy v ulici Vokovická v Praze 6

Průzkum intenzit automobilové dopravy v ulici Vokovická v Praze 6
2016 - Technická spáva komunikací hl. m. Prahy

Kontrolní průzkum charakteru cest konaných s využitím záchytných parkovišť systému P+R

Kontrolní průzkum charakteru cest konaných s využitím záchytných parkovišť systému P+R
2016 - TSK hl.m.Prahy

Průzkum aktuální respektovanosti vyhrazených pruhů pro autobusy

Průzkum aktuální respektovanosti vyhrazených pruhů pro autobusy
2016 - Technická spáva komunikací hl. m. Prahy

Průzkum intenzit automobilové dopravy pro kalibraci dopravního modelu - stav po zprovoznění severozápadní části MO

Průzkum intenzit automobilové dopravy pro kalibraci dopravního modelu - stav po zprovoznění severozápadní části MO
2016 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Průzkum kapacity pruhů ZIP

Průzkum kapacity ZIP
2016 - Dopravní podnik města Pardubice, a.s.

Příprava provozních podkladů na základě optimalizace MHD - oběhy vozidel, provoz parciálních vozidel

Příprava provozních podkladů na základě optimalizace MHD - oběhy vozidel, provoz parciálních vozidel
2016 - Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s. r.o.

Provedení dopravního průzkumu na linkách MHD DSZO s.r.o.

Provedení dopravního průzkumu na linkách MHD DSZO s.r.o.
2016 - Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s. r.o.

Zpracování sady dat z dopravních průzkumů skladby jízdních dokladů pro monitorovací ukazatele ROP

Zpracování sady dat z dopravních průzkumů skladby jízdních dokladů pro monitorovací ukazatele ROP
2015 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Prieskum Mobility - Dodávka riešenia multimodálnych dopravných vzťahov v dopravných systémoch v podobe Dopravného modelu SR

Průzkum dopravního chování více než 15 000 obyvatel Slovenska. Vyhodnocení průzkumu pro účely kalibrace dopravního modelu Slovenské republiky.
2015 - Město Krnov

Optimalizace sítě MHD v Krnově

Optimalizace sítě MHD v Krnově
2015 - SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Dopravní chování obyvatel Jihomoravského kraje

Průzkum dopravního chování 4 tisíc obyvatel Jihomoravského kraje. Vyhodnocení průzkumu jako podklad pro kalibraci dopravního modelu.
2013 - Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sčítání dopravy na vybraných silničních hraničních přechodech ČR

Sčítání dopravy na vybraných silničních hraničních přechodech ČR
2012 - Grant Thornton Advisory s.r.o.

Zpracování přepravního průzkumu na vybraných spojích železničních linek

Zpracování přepravního průzkumu na vybraných spojích železničních linek
2011 - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Studie intenzit dopravy po otevření nového silničního přeshraničního spojení Plesná – Bad Brambach – (Aš)

Studie intenzit dopravy po otevření nového silničního přeshraničního spojení Plesná – Bad Brambach – (Aš)
2010 - Ředitelství silnic a dálnic ČR

Analýza vývoje a charakteru mezinárodní silniční dopravy České republiky

Analýza vývoje a charakteru mezinárodní silniční dopravy České republiky
2009 - Sdružení měst a obcí okresu Tábor

Zpracování projektu optimalizace městské hromadné dopravy Táborské aglomerace (2009) vč. vyhotovení jízdních řádů (2010)

Zpracování projektu optimalizace městské hromadné dopravy Táborské aglomerace (2009) vč. vyhotovení jízdních řádů (2010)
2008 - Ředitelství silnic a dálnic ČR

Průzkumy a analýza dopravy na silničních a dálničních přechodech ČR po vstupu České republiky do Schengenského prostoru

Průzkumy a analýza dopravy na silničních a dálničních přechodech ČR po vstupu České republiky do Schengenského prostoru
2007 - Letiště Praha, a. s.

Doprava v neveřejné části letiště Praha -Ruzyně. Průzkum a vývoj 2005 až 2007

Doprava v neveřejné části letiště Praha -Ruzyně. Průzkum a vývoj 2005 až 2007
2006 - Centrum Černý Most

Relevantní průzkumy a analýza návštěvnosti areálu Centrum Černý Most

Relevantní průzkumy a analýza návštěvnosti areálu Centrum Černý Most